Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW CSIO5* SOPOT HORSE SHOW 2023
HIPODROM SOPOT
UL. POLNA 1, 81-745 SOPOT

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) oraz zmianach (Dz. U z 2010r. nr 152 poz. 1021) Dz. U z 2010r. nr 127 poz.857) Dz. U z 2011r. nr 217 poz. 1280) wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach przez przeszkody CSIO5* Sopot 2022”, która odbędzie się w dniach 9-12 czerwca 2022 roku w Sopocie na terenie HIPODROMU , (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. imprezy masowej organizowanej przez Hipodrom-Sopot Sp. z o.o., ul. Polna 1 , 81-713 Sopot Wpis do KRS: 0000147483. (zwany dalej: „Organizatorem”).

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę .
„Sektory” oznaczają poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej, (II) Strefa VIP, (III) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu.
„Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu spółki Hipodrom Sopot, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu . Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 15-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 4 roku życia (w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 15 lat, obowiązuje zniżka 50%). Osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

5. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz jako bilety elektroniczne w sklepie internetowym.

6. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

7. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie
i pomocnictwo są karalne.”

8. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, a w konsekwencji zakaz wstępu na Imprezę.

9. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

10. Bilety ulgowe przysługują, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

uczniom
studentom do 26. roku życia
emerytom i rencistom.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

10. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej Bilet .W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

11. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 10 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.
osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpieczne należy do Służb Porządkowych.

12. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

nie posiadającym biletu,
noszącym buty o metalowych zakończeniach.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

14. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

15. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

16. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać bilety . Brak biletu lub zniszczenie go jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy.

17. Zabrania się:

fotografowania i nagrywania w sposób zasłaniający parkur osobom na trybunach,
wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy poza psami będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych,
wnoszenia i używania trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
używania wskaźników laserowych,
wnoszenia alkoholu.

18. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

19. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 11 , 12 lub w pkt. 18 Regulaminu,
stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
20. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

21. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

ręczne wykrywacze metalu,
wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
22. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,
– porównanie okazanego biletu ze wzorem.
23. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

24. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

25. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

26. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

27. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

Zaplecze techniczno-socjalne,
Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
Strefa VIP (wyłączona z terenu imprezy masowej),
Zespół wejścia głównego,
Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
Strefa gastronomiczno-rozrywkowa.

28. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej
Wyznacza posterunki ppoż. ze sprzętem

29. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

30. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VI. REKLAMACJE:

31. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

HIPODROM SOPOT Sp. z o.o.
ul. Polna 1
81-745 Sopot

32. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 33 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

33. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

34. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

35. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

36. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

37. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

39. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

na stronie internetowej tj. www.csio.sopot.pl
w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
w kasach biletowych na Terenie Imprezy;

40. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 35 na piśmie, przesyłką poleconą.

41. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

42. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

43. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2022 roku.

Sopot, dnia 16 kwietnia 2023 roku.